PL
EN

Regulamin serwisu internetowego edulaw.pro

1. INFORMACJE O SERWISIE I REGULAMINIE1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w przeprowadzanych przez Organizatora programach edukacyjnych na platformie edulaw.pro (dalej jako: „Program”) oraz zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego edulaw.pro.1.2. Organizatorem Programu pro, uprawnionym do dysponowania jego zasobami oraz właścicielem serwisu edulaw.pro uprawnionym do dysponowania jego zasobami, jest Maruta Consulting sp. z o.o. (dalej jako: „Organizator”) z siedzibą w Warszawie (ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000603413, REGON: 363768398 , NIP: 7010550786, e-mail: kontakt@edulaw.pro.1.3. Celem przeprowadzanego Programu jest podnoszenie kompetencji w zakresie prawa nowych technologii.1.4. W ramach Serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem https://edulaw.pro (dalej jako: „Serwis”) Organizator świadczy usługę zgłoszenia udziału na przeprowadzany Program.1.5. Do dokonania Zgłoszenia udziału w Programie uprawnione są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, inni przedsiębiorcy, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej niebędące przedsiębiorcami (dalej jako: Zgłaszający”).1.6. Uczestnikiem Programu (dalej jako: „Uczestnik”) jest osoba fizyczna, wskazana przez Zgłaszającego, faktycznie uczestnicząca w Programie.
2. DEFINICJE2.1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Kancelarią czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.2.2. Konsument-Przedsiębiorca – osoba fizyczna w rozumieniu 38a Ustawy z dnia 30maja 2014 r. o prawach konsumenta, korzystająca z Serwisu, gdy korzystanie z tego Serwisu nie ma dla takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.2.3. Regulamin – niniejszy Regulamin.2.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.2.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie.
3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU3.1. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, a także zasady korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności.3.2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:3.2.1. podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5 oraz format PDF;3.2.2. włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript;3.3. Rekomendowana rozdzielczość ekranu przy wyświetlaniu Serwisu to 12803.4. Zakazane jest dostarczanie przez Zgłaszającego lub Uczestnika z wykorzystaniem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE4.1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Programie jest:4.1.1. przekazanie Organizatorowi Zgłoszenia oraz informacji uzupełniających; oraz4.1.2. wniesienie Opłaty za udział w Programie; oraz4.1.3. akceptacja przez Zgłaszającego oraz Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.4.2. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza elektronicznego zawartego na stronie https://edulaw.pro.4.3. Zgłaszający za pośrednictwem formularza elektronicznego wskazuje imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy lub numer telefonu Uczestnika. Zgłaszający wskazuje ponadto nazwę firmy, stanowisko, NIP oraz wybiera preferowaną formę płatności.4.4. Zgłaszający jest zobowiązany do podania w ramach formularza zapisu prawdziwych i prawidłowych danych.4.5. Po otrzymaniu Zgłoszenia na adres mailowy lub numer telefonu – w zależności od wyboru Uczestnika – przesłany zostanie kod PIN, który spełnia rolę jednorazowego hasła i umożliwia dostęp do Serwisu.4.6. Po otrzymaniu Zgłoszenia Organizator może prosić Zgłaszającego o uzupełnienie informacji niezbędnych do identyfikacji Uczestnika lub innych informacji niezbędnych do zawarcia Umowy. Ponadto Organizator może prosić o przekazanie mu dodatkowych informacji przetwarzanych na cele statystyczne, przy czym przekazanie takich informacji jest dobrowolne.4.7. W ramach usługi zapisu do Programu, Organizator zobowiązuje się do przesłania zapisanemu Uczestnikowi linku zawierającego informacje związane z Programem, na adres e-mail podany w formularzu zapisu.
5. PRAWO ODSTĄPIENIA5.1. Zgłaszający będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą jest uprawniony do odstąpienia od umowy o udział w Programie, jeżeli umowa ta nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, ustalonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.5.2. Termin do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, wynosi 14 dni i biegnie od dnia zawarcia umowy o udział w Programie.5.3. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Zgłaszający powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając stosowne pismo lub oświadczenie na adres e-mail kontakt@edulaw.pro lub listownie na adres siedziby Organizatora.5.4. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5.2. powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zgłaszającego uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.5.5. Z zastrzeżeniem punktu 5.6. poniżej w razie odstąpienia od Umowy Organizator zwraca wszystkie otrzymane od Zgłaszającego Opłaty, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zgłaszającego prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zgłaszający, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.5.6. Jeżeli Zgłaszający zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, kwota zwrotu, o której mowa powyżej, jest pomniejszana o kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Zgłaszający poinformowali Organizatora o odstąpieniu od umowy.5.7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym pkt 5, przysługuje wyłącznie Zgłaszającym wskazanym w pkt 5.1. powyżej.
6. NEWSLETTER6.1. Organizator świadczy bezpłatnie wybranym Użytkownikom usługę newslettera polegającą na przesyłaniu zamówionych informacji.6.2. Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą dokonania zapisu na newsletter, zgodnie z pkt 6.5. 6.3. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usługi newslettera w dowolnym czasie, bez wypowiedzenia, bez podania przyczyny, klikając odpowiedni przycisk zamieszczony w treści newslettera lub kontaktując się z Organizatorem na adres mailowy wskazany w pkt 1.2.6.4. Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje rozwiązana przez Organizatora z chwilą wycofania przez Organizatora takiej usługi z Serwisu poprzez usunięcie z Serwisu formularza zapisu.6.5. Zapis na newsletter następuje poprzez wykonanie następujących czynności:6.5.1. uzupełnienie przez Użytkownika formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu, co najmniej w zakresie adresu e-mail;
6.5.2. wciśnięcie przycisku „Zapisz się” lub innego o analogicznym brzmieniu.
6.6. W ramach usługi newslettera, Organizator zobowiązuje się do przesyłania a zapisanemu Użytkownikowi newslettera na adres e-mail podany w formularzu.6.7. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu prawdziwych i prawidłowych danych, w szczególności niezbędnych do realizacji usługi.
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE7.1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej pod adres kontakt@edulaw.pro lub listownie na adres siedziby Organizatora.7.2. Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych, rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.7.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Właścicielami Serwisu drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH8.1. Dane osobowe Uczestników korzystających z Programu dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, do której link zamieszczony został w stopce Serwisu.
9. ZMIANY REGULAMINU9.1. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:9.1.1. zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Organizatora obowiązek określonej modyfikacji tej treści;9.1.2. wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Organizatora obowiązek określonej modyfikacji tej treści;9.1.3. wprowadzenie przez Organizatora nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;9.1.4. wprowadzanie przez Organizatora nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;9.1.5. powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Organizatora mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą proponowana zmiana jest na korzyść takiego klienta.9.2. Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Konsumentów oraz Konsumentów- Przedsiębiorców – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.9.3. Organizator informuje Użytkownika poprzez publikację na Serwisie najmniej o:9.3.1. treści planowanej zmiany Regulaminu;9.3.2. dacie wejścia zmiany w życie;9.3.3. jednolitej treści Regulaminu po zmianach. 9.4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów o świadczenie usług zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia takiej umowy o świadczenie usług.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE10.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 marca 2023 r.10.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.10.3. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikami a Organizatorem na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.